KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY DRUGI
CAŁOŚĆ


Errata
W NUMERZE:
La joie de l’amour
Ks. Piotr Mazurkiewicz

Wielowymiarowe ujęcie zdrowia
– studium teoretyczne
Kasper Sipowicz
Tadeusz Pietras
Troska o zdrowie
w relacjach lekarz-pacjent
Iwona Wrześniewska-Wal

Sposoby rozwiązywania kryzysów
w teorii psychospołecznego
rozwoju E.H. Eriksona
w aspekcie rozwoju człowieka
i zdrowia psychicznego
oraz zaburzeń w rozwoju
Maria Jankowska

Opinion of mothers
on medical and spiritual aspects
of pregnancy and labour
- qualitative tests
Urszula Tataj-Puzyna
Barbara Baranowska
Grażyna Bączek
Krzysztof Czajkowski
Zdrowie prokreacyjne
jako zasadniczy kierunek troski
o zdrowie rodziny.
Wybrane zagadnienia
profilaktyki zaburzeń płodności
oraz promocji karmienia piersią
na tle sytuacji
demograficznej Polski
Ewa Ślizień-Kuczapska
Dorota Sys
Barbara Baranowska
Urszula Tataj-Puzyna
Poczucie własnej skuteczności
i lokalizacja kontroli zdrowia
jako predyktory troski o zdrowie
w grupie matek małych dzieci
Paulina Rosińska
Czynniki chroniące
zdrowie psychofizyczne dziecka
w środowisku rodzinnym
Karolina Ginalska
Małgorzata Weryszko
Wybrane aspekty
zdrowia psychicznego
uczniów zdolnych
Irena Pufal-Struzik
Education for a healthy life
in harmony with nature
- pedagogical and historical
implications
Edyta Wolter

Edukacja medialna
jako forma kształtowania
postaw prozdrowotnych
i przeciwdziałania uzależnieniu
od mediów
Renata Matusiak
Zachowania zdrowotne
a poczucie satysfakcji z życia
u młodych dorosłych
Małgorzata Marmola
Anna Wańczyk-Welc
Typy miłości
i style rozwiązywania konfliktów
studentów i studentek
uczestniczących w warsztatach
psychologicznych
Anna Kuk
Anna Gala-Kwiatkowska

Obraz idealnego i realnego małżeństwa
jako czynnik trwałości
więzi partnerskiej
Bernarda Bereza


Knowledge and opinions
of medical staff
on Natural Fertility
Awareness Methods
Grażyna Bączek
Beata Manista
Urszula Tataj-Puzyna


Moralne zdrowie rodziny
Urszula Dudziak

Optymalizacja warunków zdrowienia.
Genogram w modalności
ericksonowskiej
Tomasz Prusiński
Modlitwy o zdrowie.
Nadużycie czy wiara?
- refleksja pastoralna
Ks. Andrzej Wiecki
Porządkująco-uzdrawiający charakter
ascezy człowieka
w ujęciu Edyty Stein
Elżbieta Kożuchowska
Eskapizm jako ucieczka
od zniewolenia
w kontekście Camino de Santiago
Berenika Seryczyńska


Dziecko jąkające się
a środowisko szkolne
Bielecki Jan
Zabłocki Jacek Kazimierz
Anoreksja jako zagrożenie
dla zdrowia
oraz społecznego funkcjonowania człowieka
w kontekście etiologii i profilaktyki
Dariusz Sarzała
Narkomania
– aspekty biologiczne
i psychopedagogiczne
Dorota Kornas-Biela
Sylwia Mirosław
Attachment styles to parents,
aggression and quality of relations
in close relationships
among male residents
of a juvenile detension centres
Emilia Zyskowska
Zaangażowanie religijne więźniów
a ich doświadczenia seksualne
przed osiągnięciem pełnoletniości
Maria Łukaszek

Rodzaje doświadczanych emocji
a życie seksualne mężczyzn
po przebytym zawale
mięśnia sercowego
Gromek Marek
Jastrzębski Jarosław
Problemy zdrowia psychicznego
migrantów w kraju przyjmującym.
Rozważania teoretyczne
Aneta Sylwia Baranowska

Multiple social identifications
and their relation
to life satisfaction,
physical well-being
and feeling of discrimination
in the cross-cultural context
Katarzyna Hamer
Sam McFarland
Magdalena Łużniak-Piecha
Agnieszka Golińska
Errata
Interpersonalna trauma
jako „morderstwo duszy”
Katarzyna Litwińska-Rączka
Family with an alcohol problem.
Functioning of a co-addicted person
Maria Ryś
Perinatal hospice care
in the narratives of parents
and caregivers –
a qualitive survey
Magdalena Różańska
Barbara Baranowska
Urszula Tataj-Puzyna
Grażyna Bączek
Anna Kajdy
O Prof. Ludwiku Hirszfeldzie
i mocy słowa, które uzdrawia
u progu Grossaktion Warschau
Bogusława FilipowiczŚmierć mózgu człowieka,
jako problem nie tylko formalny
Błażej Kmieciak


KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO