KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY TRZECI
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Część I.
Etyka w drzewie życia
w ujęciu prof. Marii Ossowskiej
Bogusława Filipowicz
Pustynia miejscem narodzenia nowego człowieka.
Według wskazówek św. Antoniego Pustelnika
s. Irena Drozd
Eucharystia pokarmem duchowym
na życie wieczne
na przykładzie nauczania
św. Józefa Sebastiana Pelczara
ks. Piotr Czarniecki
Służba bliźniemu jako przejaw
integralnej troski o życie
na podstawie wyborów
błogosławionej Marty Wieckiej
Ks. Andrzej Wiecki
Życie jako owoc stworzenia
czy rzeczywistość sama w sobie?
Perspektywa filozoficzna
Henri Bergsona i Michela Henry’ego
Bożena Mioduszewska
O znaczeniu sztuki w trosce o życie.
Arteterapia i niematerialne wartości kultury
w rozwoju jednostki
na przykładzie dziejów i sztuki bursztynu
Katarzyna Barłóg, Mateusz Barłóg
Marlena Stradomska
Część II.
Czas życia perinatalnego
jako przestrzeń rozwoju
dziecka i matki
Urszula Tataj-Puzyna, Baranowska Barbara
Grażyna Bączek, Dorota Sys
Rodzina – tu powstaje człowiek:
w trosce o życie powstające w rodzinie
Bogusława Lachowska

Życiodajne znaczenie dotyku
w procesie kształtowania się
relacji przywiązania i tożsamości dziecka
jako istoty psycho-fizyczno-duchowej
Alicja Libura-Gil
Protecting Environment by Education
on the Foundation of the Value of Life
Edyta Wolter

Małżeństwo partnerskie
a podział obowiązków w rodzinie
– komunikat z badań
Justyna Marcinkowska
Opieka skoncentrowana na godności
jako odpowiedź na potrzeby
osób u kresu życia
Natalia Czyżowska
Część III.
Socjo-prawne uwagi
dotyczące propozycji przymusowego
leczenia odwykowego kobiet w ciąży
Błażej Kmieciak
Dylematy bioetyczne w opiece
nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem
podejrzewanym o niepełnosprawność
Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras
Odkrywanie wartości życia
w chorobie nowotworowej
Grażyna Domanowska, Elżbieta Greszta
Anna Ćwiklińska-Zaborowicz
Poziom neurotyczności u młodzieży
z rodzin rozbitych i pełnych
Danuta Synowiec

Emigracja do Polski
jako krytyczne wydarzenie życiowe
Aneta Sylwia Baranowska
W trosce o życie:
filozofia, psychologia i pedagogika
ochrony i poczucia sensu życia.
Ujęcie integralne na przykładzie działalności
Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska
Uwarunkowanie samobójstw
– przegląd teorii i badań
Elżbieta Greszta, Agnieszka Kwiatkowska
Paulina Trębicka, Marcin Nowak
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO