KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DWUDZIESTY DZIEWIĄTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Podmiot w dramacie seksualnym.
Próba fenomenologicznego ujęcia erotyzmu
Ks. Piotr Karpiński
Uznawanie czy modyfikowanie
ludzkiej płciowości
Urszula Dudziak
The attachment-forming effects
of the first sexual relationship.
Consequences of dissolution
of the first sexual relationship
in light of attachment theory
Weronika Juroszek
Maria Ryś
Ewolucyjne korelaty trwałości
i jakości bliskich związków
Karolina Rymarczyk
Kamil Niziołek
Ewa Helena Gołębiewska
Adrian Skoczek
Zachowania zdrowotne
podejmowane przez kobiety
i ich wpływ na płodność
w świetle badań
Anna Studnicka, Grażyna Bączek
Ewa Dmoch-Gajzlerska
System wartości kobiet
a ich postawy wobec macierzyństwa
Bogusława Lachowska
Anna Matuszewska
Stanisław Lachowski

Faza prokreacji
jako wyzwanie dla małżeństwa
Małgorzata Weryszko
Diagnostyka prenatalna
wyzwaniem moralnym
Marcelina Szymczyk
Ciąża jako wyjątkowy czas
potrzeba odpowiedniego wsparcia małżonków
w okresie oczekiwania na dziecko
Agata Majewska
Rozwój dziecka w łonie matki
Zofia Kończewska-Murdzek
Maria Murdzek-Wierzbicka

Konstrukt przywiązania prenatalnego
Odbicie rzeczywistości czy „byt nad potrzeby”
Magdalena Torzecka
Kształtowanie więzi rodziców z dzieckiem
w perinatalnym okresie życia
Dorota Kornas-Biela
Poród - rodzinne wydarzenie
Daria Walewska, Grażyna Bączek
Urszula Tataj–Puzyna, Ewa Dmoch–Gajzlerska
Lekarz wobec prokreacji
Wybrane zagadnienia Kodeksu Etyki Lekarskiej
Iwona Wrześniewska-Wal
Poziom depresji u kobiet
z utrudnioną prokreacją
a styl radzenia sobie ze stresem
i płeć psychologiczna
Elżbieta Trzęsowska-Greszta, Jarosław Jastrzębski
Renata Sikora, Małgorzata Fiałek
Paulina Trębicka
Przyczyny niepłodności w małżeństwie
– dramat bezdzietności
Katarzyna Skreczko


Psychologiczne aspekty niepłodności
z perspektywy różnic międzypłciowych
i uwarunkowań kulturowych
Justyna Jastrzębska

Samoocena i inteligencja emocjonalna
jako indywidualne predykatory postaw
względem bezpłodności własnej oraz partnera,
a także wobec metody in vitro
Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska
Poronić życie - ale czy tylko dziecka?
Rozważania teoretyczne
Paulina Trębicka
Poronienie samoistne jako doświadczenie rodzinne
– psychopedagogiczne aspekty straty dziecka
w okresie prenatalnym
Bożena Miernik
Adopcja jako droga do rodzicielstwa
– od diagnozy do przysposobienia
Ks. Jarosław Czapliński


Samoocena i inteligencja emocjonalna
jako indywidualne predykatory gotowości do tworzenia
rodziny zastępczej, rodziny adopcyjnej
oraz postawy względem pomocy społecznej
Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska
Czy zalegalizowanie
swobodnego dostępu
osób małoletnich
do preparatów antykoncepcyjnych
to istotny problem prawno-społeczny?
Błażej Kmieciak

KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO