KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DWUDZIESTY TRZECI
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Osoby i relacje interpersonalne
w filozofii Roberta Spaemanna
Klara Kostrzewa
Miłość sprawa serca czy rozumu?
Ewa Agnieszka Pichola

Trudności z badaniem przyjaźni.
Psychologiczne i społeczne wymiary
współczesnych relacji przyjacielskich
Tomasz Prusiński
Przywiązanie w okresie wczesnego dzieciństwa
jako prototyp relacji człowieka dorosłego
Maria Jankowska

Wartość jedności
w małżeńskiej wspólnocie
Irena Grochowska
Poczucie własnej wartości
a formy okazywania miłości u małżonków
Beata Gorbacewicz
Funkcjonowanie społeczne
osoby uzależnionej interpersonalnie
w otaczającym ją świecie
Maria Chmielewska


Orientacja temporalna jako predyktor postaw
wobec miłości i jakości relacji
w bliskich związkach
Paulina Sukiennik, Martyna Terebus,
Katarzyna Włodarska, Emilia Zyskowska,
Teoria, teatr i dusza.
Kino o bliskich relacjach interpersonalnych
Joanna Parol


Percepcja osoby
w związku romantycznym
z wyznawcą islamu
Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska
Bóg w krzywym zwierciadle?
Duchowość osób z zaburzeniami odżywiania
na przykładzie fragmentów pamiętnika
osoby z bulimią psychiczną
Małgorzata Starzomska
Nie zrozumiemy rodzenia
bez zmiany sposobu myślenia
Marzena Zajączkowska
Piękno macierzyństwa
Urszula Tataj–Puzyna
Wpływ sztucznego zapłodnienia
na życie małżeńskie
Paweł Głuchowski
Dobro dziecka
- najważniejsza przesłanka
legalności zabiegu medycznego
Iwona Wrześniewska-Wal
Relacje małżeńskie
a proces przygotowania
do życia w małżeństwie i rodzinie
Grzegorz Zakrzewski OSPPE
Empathy of adolescents
from families of different structure
Katarzyna Walęcka-Matyja

Psychologiczne aspekty
procesu wychowania dzieci
w środowisku rodzin zastępczych
Katarzyna Walęcka-Matyja
Znaczenie relacji interpersonalnych
w procesie resocjalizacji wychowanków
zakładów poprawczych
Ks. Waldemar Woźniak

Aktywność społeczna osób starszych
w świetle polskich badań empirycznych
Maria Kubis
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO