KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DWUDZIESTY CZWARTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Grecki ideał człowieka
w starożytnej kulturze fizycznej
„kalos kaghatos”- w zarysie
Katarzyna Szymańska
Dextrarum iunctio
– rzecz o znaczeniu
ślubnego pierścienia
Małgorzata Wrześniak
Kultura - czyli to,
co doskonali osobę ludzką
do osiągnięcia szczęścia
Paweł Skrzydlewski
Korelacja pomiędzy kulturą a religią
Michał Jeżewski

Kulturowe wyposażenie osoby
Dominika Gardzińska
Kultura artystyczna dzisiaj
– chleb dla ducha
czy zbędny smakołyk?
Analiza zjawiska
partycypacji w kulturze
z perspektywy odbiorców
Magdalena Torzecka
Znaczenie treningu muzycznego
dla dostępu do kultury wysokiej
Rafał Szewczyk
Marta Ratomska

Niektóre psychologiczne
koncepcje podmiotowości
a jej ujęcie w myśli filozoficznej
Karola Wojtyły
Maria Wojcieszek
Kultura życia codziennego
w żeńskich zakonach
i zgromadzeniach zakonnych w PRL
s. Joanna Wiśniewska
Relacje interpersonalne
ze współpracownikami
a zaangażowanie w pracę
- analiza w ramach teorii
wymagań i zasobów prac
Konrad Kulikowski
Ecological Culture
as the Hope of the 21ST Century
Edyta Wolter
Prekultura – kultura u zwierząt
Andrzej Łukasik
Magdalena Marzec
Jarosław Jastrzębski
Caring about Culture
– Necessity to Build the Civilization of Love
to Protect Family and Marriage
Maria Ryś
Miłość a satysfakcja małżeńska
u par z krótkim i długim stażem małżeńskim
Maciej Adamski
Kultura tworzenia
prawdziwej wspólnoty osób w rodzinie
Agata Majewska
Oddziaływania kulturotechniczne
w procesie resocjalizacji
Ks. Waldemar Woźniak
Osobowościowe i społeczno-kulturowe
uwarunkowania postaw
wobec osób niepełnosprawnych.
Badania młodzieży
trzecich klas gimnazjalnych
Maria Jankowska
Marriage Satisfaction
of Parents of Children with Autism.
Introductory Exploration of the Problem
among Polish Married Couples
Rearing Children with Autism
Tomasz Gosztyła
Style radzenia sobie ze stresem
u osób z chorobami dermatologicznymi
Ks. Jan Bielecki Jan
Jacek Kazimierz Zabłocki
Monika Królikowska
Aborcja w opinii osób
mieszkających w powiecie niżańskim
na podstawie badań
Justyna Anna Gutka
Próby prawnej legalizacji
związków homoseksualnych
zagrożeniem dla chrześcijańskich
fundamentów kultury polskiej
Ks. Marek Kluz

Subkultura więzienna
jako destruktywny wymiar
funkcjonowania człowieka
w warunkach instytucji totalnej
Dariusz Sarzała
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO