Zgłoś tekst
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Przesyłana praca nie była nigdy wcześniej publikowana i nie jest aktualnie zgłoszona do opublikowania w innym czasopiśmie
  • Manuskrypt jest przygotowany w pliku .doc lub .docx.
  • Bibliografia została przygotowana zgodnie z wytycznymi dla autorów.
  • Z plików zostały usunięte dane identyfikujące autora/autorów.

Wytyczne dla autorów

Zasady publikacji

Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. Tematy kolejnych numerów są ogłoszone na stronie Kwartalnika w Aktualnościach oraz poniżej.

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia 2021)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia 2021)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca 2021)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2021)

Do druku przyjmujemy jedynie artykuły o wysokim poziomie naukowym, stanowiące oryginalne i dogłębne opracowanie danego problemu, z wykorzystaniem najnowszej, fachowej literatury, a także z poprawnie przygotowanymi - zgodnie z zasadami przyjętymi w Kwartalniku - przypisami i bibliografią. 

Zgłaszanie artykułu

Artykuły należy przesyłać poprzez system zgłaszania artykułów dostępny na stronie internetowej czasopisma. Autor powinien zarejestrować się w systemie tworząc indywidualne konto. Po rejestracji należy wprowadzić plik z tekstem, oddzielnie wprowadzić stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko autora (autorów) publikacji, tytuł naukowy, afiliację oraz  ORCID. Należy także wgrać wszystkie wymagane meta-dane. 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z redakcją.

 

Wymogi techniczne


Tekst

Publikujemy prace w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim. Tekst powinien być bez specjalnego formatowania, dzielenia wyrazów i pustych wierszy. Śródtytuły należy wyróżnić pogrubioną czcionką. Po tytułach wydzielonych nie należy stawiać kropek. Cytowania w tekście powinny być zapisane z użyciem cudzysłowu. Stosowanie kursywy jest zastrzeżone do zapisu tytułów książek, tytułów czasopism oraz krótkich obcojęzycznych zwrotów lub określeń.

 

Strona tytułowa jest wgrywana oddzielnie

Na stronie tytułowej należy podać  tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów w pełnym brzmieniu, tytuły naukowe, afiliacje i ORCID każdego ze współautorów.

Struktura manuskryptu powinna wyglądać następująco:

W meta-danych należy podać tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów w pełnym brzmieniu, ORCID każdego ze współautorów. Należy podać także  imię i nazwisko autora korespondencyjnego; adres; kod pocztowy; miejscowość; województwo; telefon; adres e-mail.

Streszczenie (Abstrakt)

Streszczenie i słowa kluczowe (od 3 do 5 - podane w porządku alfabetycznym) należy podać w języku polskim i angielskim i zamieścić na osobnej stronie.

Tekst zasadniczy

Przypisy – zgodne ze standardem harvardzkim (zalecamy stosowanie managera bibliografii, np. Zotero, EndNote).

Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy stosować system „harvardzki”, polegający na zamieszczeniu:

  1. a) odesłania bezpośrednio w tekście (w nawiasie – nazwisko autora, rok wydania publikacji i ewentualnie strona);
  2. b) bibliografii na końcu tekstu, zawierającej pełen opis bibliograficzny.

Numery wymagane są szczególnie  w przypadku dosłownego cytowania tekstu. Zgodnie z Standardem harvardzkim nazwiska, rok oraz numery stron oddzielane są przecinkiem.

Jeżeli publikacja ma 2 autorów podajemy ich nazwiska oddzielone przecinkiem.

Gdy publikacja ma trzech, czterech lub pięciu autorów, w pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego, zastępując pozostałych skrótem „i in.” lub „et al.” w wersji anglojęzycznej pracy.

Cytowanie w jednym przypisie  dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: autorów wymieniamy w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.

Cytowanie więcej niż jednej publikacji autora: po nazwisku autora wpisujemy chronologicznie lata ukazania się publikacji.

Jeżeli obie publikacje zostały wydane w tym samym roku, po jego podaniu wpisuje się litery alfabetu (a, b itd.).

Gdy autorzy noszą to samo nazwisko: Publikacje rozróżnia się stawiając pierwszą literę imienia przed nazwiskiem autora. 

Ilustracje i tabele

Ryciny i fotografie powinny być załączone w oddzielnych plikach graficznych (z rozszerzeniem  .jpg) ponumerowane kolejno cyframi arabskimi według kolejności ich wskazania w tekście. Tytuły rycin wraz z numeracją należy wypisać po piśmiennictwie. Tabele należy umieścić na końcu tekstu, ponumerować kolejno cyframi arabskimi i opatrzyć tytułem.

Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą. 

Bibliografia:

Zapis bibliograficzny

Książka:

Nazwisko, Imię (skrót). (rok). Tytuł książki (kursywą), Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuł w książce:

Nazwisko (autora artykułu), Imię (skrót). (rok). Tytuł artykułu, (w:) Imię (skrót). Nazwisko [redaktora książki] (red.), Tytuł książki (kursywą), (strony całości danego artykułu od – do), Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie:

Nazwisko (autora artykułu), Imię (skrót). (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma (kursywą), nr, (strony całości artykułu od–do).

Uwagi:

W bibliografii w książkach stanowiących zbór artykułów  nie podaje się  tych stron, na  które Autor się powołuje, ale strony całości artykułów (od-do). Dane dotyczące całości artykułów dotyczą także czasopism (czyli należy podać strony całości artykułu od-do).

W czasopismach nie piszemy (w:), nie podajemy także miejsca wydania czasopisma.

Przypisy muszą być przy każdym akapicie, w którym Autor korzysta z czyjejś myśli naukowej, gdy tego brak – program antyplagiatowy ujawni brak, co może spowodować problemy Autora.

W przypadku materiałów ze stron internetowych, w bibliografii podać należy aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.

W wykazie bibliografii, wskazując artykuły naukowe należy podać numer DOI jeżeli występuje.

Polityka prywatności

Polityka prywatności:

DBAMY O PRYWATNOŚĆ AUTORÓW

Jako Towarzystwo Uniwersyteckie  Fides et Ratio chronimy prywatność Autorów w trakcie korzystania z naszych serwisów, ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”), chronimy także dane Autorów od strony technicznej. Nie przekazujemy żadnych  danych Autorów podmiotom do tego nieuprawnionym.