Zgłoś tekst
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Przesyłana praca nie była nigdy wcześniej publikowana i nie jest aktualnie zgłoszona do opublikowania w innym czasopiśmie
 • Manuskrypt jest przygotowany w pliku .doc lub .docx.
 • Bibliografia została przygotowana zgodnie z wytycznymi dla autorów.
 • Z plików zostały usunięte dane identyfikujące autora/autorów.

Wytyczne dla autorów

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA (termin zgłoszeń):

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2020)
MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia 2021)
DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia 2021)
ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca 2021)
FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2021)

W przypadku problemów z logowaniem przed wysłaniem tekstu prosimy o kontakt: dorotasys@onet.eu lub +48 661 554 056

 

Zasady etyki publikacyjnej

Czasopismo Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio stosuje zasady etyczne zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 • Do publikacji przyjmowane są prace oryginalne i poglądowe, niepublikowane wcześniej i niezawierające zapożyczeń z innego dzieła, które naruszałyby prawa osób trzecich. Redakcja zastrzega sobie prawo do użycia oprogramowania w celu sprawdzenia ewentualnego plagiatu.
 • Niedopuszczalne jest przesyłanie do publikacji artykułów, które w tym samym czasie zgłoszono do redakcji innego czasopisma lub będą opublikowane jako rozdział w monografii.
 • Autor zobowiązany jest uzyskać zgodę wszystkich współautorów na zgłoszenie artykułu do czasopisma przed jego wysłaniem, a także zgodę instytucji finansującej projekt, o ile jest to wymagane.
 • Redakcja nie dopuszcza praktyk: ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji przez osobę nieujawniającą swojego udziału jako autora) oraz guest authorship (przypisanie współautorstwa osobie, której wkład w powstanie dzieła był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), gdyż jest to nierzetelność naukowa. W przypadku wykrycia tych praktyk powiadomione zostaną odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.).
 • Konieczne jest zamieszczenie informacji o źródłach finansowania publikacji (financial disclosure), o ile takowe występują, a także powiadomienie redakcji o ewentualnych źródłach konfliktu interesów (dotyczy to także wszystkich współautorów).
 • Autor wysyłający tekst do publikacji potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi w Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio zasadami etycznymi i ich przestrzega.
 • Decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu podejmowana jest przez redakcję po zasięgnięciu opinii dwóch zewnętrznych recenzentów, którzy dokonują oceny merytorycznej tekstu bez znajomości tożsamości autora/autorów; tożsamość recenzentów danego artykułu również nie jest ujawniana (double-blind review); artykuł może zostać odrzucony przez redakcję bez opinii recenzentów ze względu na niezgodność z profilem pisma lub tematem numeru, a także ze względu na niski poziom merytoryczny.
 • Redakcja weryfikuje i dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W przypadku ich wykrycia obowiązkiem redaktora naczelnego jest, w zależności od natury i powagi naruszonych zasad, albo zamieszczenie sprostowania, albo usunięcie artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia instytucji zatrudniającej autora/autorów i finansujących badania o wystąpieniu nierzetelności naukowej.

 

Zasady publikacji

Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. Tematy kolejnych numerów są ogłoszone na stronie Kwartalnika w Aktualnościach.

Do druku przyjmujemy jedynie artykuły o wysokim poziomie naukowym, stanowiące oryginalne i dogłębne opracowanie danego problemu, z wykorzystaniem najnowszej, fachowej literatury, a także z poprawnie przygotowanymi - zgodnie z zasadami przyjętymi w Kwartalniku - przypisami i bibliografią.

 

Zgłaszanie artykułu

Artykuły należy przesyłać poprzez system zgłaszania artykułów dostępny na stronie internetowej czasopisma. Autor powinien zarejestrować się w systemie tworząc indywidualne konto. Po rejestracji należy wprowadzić plik z tekstem, oddzielnie wprowadzić stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko autora (autorów) publikacji, tytuł naukowy, afiliację oraz  ORCID. Należy także wgrać wszystkie wymagane meta-dane. 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z redakcją.

 

Wymogi techniczne


Tekst

Publikujemy prace w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim. Tekst powinien być bez specjalnego formatowania, dzielenia wyrazów i pustych wierszy. Śródtytuły należy wyróżnić pogrubioną czcionką. Po tytułach wydzielonych nie należy stawiać kropek. Cytowania w tekście powinny być zapisane z użyciem cudzysłowu. Stosowanie kursywy jest zastrzeżone do zapisu tytułów książek, tytułów czasopism oraz krótkich obcojęzycznych zwrotów lub określeń.

 

Strona tytułowa jest wgrywana oddzielnie

Na stronie tytułowej należy podać  tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów w pełnym brzmieniu, tytuły naukowe, afiliacje i ORCID każdego ze współautorów.

 

Struktura manuskryptu powinna wyglądać następująco:

W meta-danych należy podać tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów w pełnym brzmieniu, ORCID każdego ze współautorów. Należy podać także  imię i nazwisko autora korespondencyjnego; adres; kod pocztowy; miejscowość; województwo; telefon; adres e-mail.

Streszczenie (Abstrakt)

Streszczenie i słowa kluczowe (od 3 do 5 - podane w porządku alfabetycznym) należy podać w języku polskim i angielskim i zamieścić na osobnej stronie.

 

Tekst zasadniczy

Przypisy – zgodne ze standardem harvardzkim (zalecamy stosowanie managera bibliografii, np. Zotero, EndNote).

Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy stosować system „harvardzki”, polegający na zamieszczeniu:

 1. a) odesłania bezpośrednio w tekście (w nawiasie – nazwisko autora, rok wydania publikacji i ewentualnie strona);
 2. b) bibliografii na końcu tekstu, zawierającej pełen opis bibliograficzny.

Numery wymagane są szczególnie  w przypadku dosłownego cytowania tekstu. Zgodnie z Standardem harvardzkim nazwiska, rok oraz numery stron oddzielane są przecinkiem.

Jeżeli publikacja ma 2 autorów podajemy ich nazwiska oddzielone przecinkiem.

Gdy publikacja ma trzech, czterech lub pięciu autorów, w pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego, zastępując pozostałych skrótem „i in.” lub „et al.” w wersji anglojęzycznej pracy.

Cytowanie w jednym przypisie  dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: autorów wymieniamy w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.

Cytowanie więcej niż jednej publikacji autora: po nazwisku autora wpisujemy chronologicznie lata ukazania się publikacji.

Jeżeli obie publikacje zostały wydane w tym samym roku, po jego podaniu wpisuje się litery alfabetu (a, b itd.).

Gdy autorzy noszą to samo nazwisko: Publikacje rozróżnia się stawiając pierwszą literę imienia przed nazwiskiem autora.

 

Ilustracje i tabele

Ryciny i fotografie powinny być załączone w oddzielnych plikach graficznych (z rozszerzeniem  .jpg) ponumerowane kolejno cyframi arabskimi według kolejności ich wskazania w tekście. Tytuły rycin wraz z numeracją należy wypisać po piśmiennictwie. Tabele należy umieścić na końcu tekstu, ponumerować kolejno cyframi arabskimi i opatrzyć tytułem.

Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.

 

Bibliografia:

Zapis bibliograficzny

Książka:

Nazwisko, Imię (skrót). (rok). Tytuł książki (kursywą), Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuł w książce:

Nazwisko (autora artykułu), Imię (skrót). (rok). Tytuł artykułu, (w:) Imię (skrót). Nazwisko [redaktora książki] (red.), Tytuł książki (kursywą), (strony całości danego artykułu od – do), Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie:

Nazwisko (autora artykułu), Imię (skrót). (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma (kursywą), nr, (strony całości artykułu od–do).

Uwagi:

W bibliografii w książkach stanowiących zbór artykułów  nie podaje się  tych stron, na  które Autor się powołuje, ale strony całości artykułów (od-do). Dane dotyczące całości artykułów dotyczą także czasopism (czyli należy podać strony całości artykułu od-do).

W czasopismach nie piszemy (w:), nie podajemy także miejsca wydania czasopisma.

Przypisy muszą być przy każdym akapicie, w którym Autor korzysta z czyjejś myśli naukowej, gdy tego brak – program antyplagiatowy ujawni brak, co może spowodować problemy Autora.

W przypadku materiałów ze stron internetowych, w bibliografii podać należy aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.

W wykazie bibliografii, wskazując artykuły naukowe należy podać numer DOI jeżeli występuje.

Polityka prywatności

Polityka prywatności:

DBAMY O PRYWATNOŚĆ AUTORÓW

Jako Towarzystwo Uniwersyteckie  Fides et Ratio chronimy prywatność Autorów w trakcie korzystania z naszych serwisów, ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”), chronimy także dane Autorów od strony technicznej. Nie przekazujemy żadnych  danych Autorów podmiotom do tego nieuprawnionym.