Zgłoś tekst
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Artykuł nie był wcześniej publikowany w całości lub części.
 • Przygotowano dokument zawierający treść artykułu (z tytułem, abstraktami, słowami kluczowymi i bibliografią) w pliku .doc lub .docx.
 • Przygotowana została strona tytułowa zawierająca tytuł artykułu, dane autora(ów) wraz z tytułem naukowym, numerami ORCID i afiliacjami w oddzielnym pliku .doc lub .docx
 • Przypisy i bibliografia zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi dla Autorów.
 • W pracach badawczych tabele i wykresy przygotowane zostały w oddzielnych plikach.

Wytyczne dla autorów

Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. Tematy kolejnych numerów w roku:

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. ŻYCIE I ZDROWIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października)

Zasady i kryteria przyjmowania artykułów do publikacji
w Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio

 1. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne i poglądowe (niepublikowane wcześniej w całości lub części), o bardzo wysokim poziomie naukowym, spełniające wymogi merytoryczne stawiane artykułom w czasopismach 70-punktowych (m.in. oryginalność, wysoką jakość metodologiczną i merytoryczną publikacji, językową i edytorską).
 2. Redakcja Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio dopuszcza do procesu recenzyjnego jedynie teksty o wysokim poziomie językowym, zgodne z tematem numeru, których treść jest zgodna z zaproponowanym tytułem, z poprawnie wykorzystanym warsztatem naukowym, z przypisami i bibliografią dostosowanymi do zasad cytowania obowiązujących w Kwartalniku.
 3. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio dopuszcza do procesu recenzyjnego teksty zaopatrzone w precyzyjnie przedstawiające treść artykułu abstrakty (pol/ang) nie krótsze niż 250 słów i nie dłuższe niż 350 słów. Rekomendujemy abstrakt zawierający następujące elementy: wstęp, metoda, wyniki, wnioski.
 4. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio dopuszcza do procesu recenzyjnego teksty, w których wykorzystano najnowszą literaturę o zasięgu międzynarodowym (w pracach psychologicznych i medycznych zdecydowanie musi przeważać literatura z ostatnich 5 lat).
 5. Od drugiego numeru 2021 roku w Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio będą publikowane teksty w języku angielskim lub teksty dwujęzycznie (pol./ang). Pozytywnie zrecenzowane teksty w języku polskim Autorzy zobligowani są przedstawić również w języku angielskim (istotna jest wysoka jakość tłumaczenia). Zła jakość tłumaczenia będzie powodem odrzucenia tekstu.
 6. Artykuły zgłoszone po terminie podanym na stronie www nie mogą być przyjmowane do danego numeru.
 7. Do recenzji przekazywane są jedynie te artykuły, które uzyskały minimum 95% poprawności formalnej.

  • Poprawnie wgrany artykuł z tytułem w języku polskim i angielskim, z abstraktami w języku polskim i angielskim oraz z bibliografią (bez nazwisk autorów) – 15 punktów
  • Poprawnie wgrana strona tytułowa (dane autorów, ORCID, afiliacja w języku polskim) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – 5 punktów
  • Afiliacja autora (autorów) w języku angielskim – 5 punktów
  • Aktualność bibliografii (zdecydowana przewaga aktualnej literatury – po 2013 roku). W tekstach psychologicznych, medycznych, pedagogicznych – literatura ta musi stanowić minimum 60% – 30 punktów
  • Poprawność przypisów w tekście  i zapisu bibliograficznego (zgodnie z zasadami przyjętymi w Kwartalniku podanymi na stronie) – 30 punktów
  • Poprawnie wgrane słowa kluczowe w Metadanych (każde słowo wgrane oddzielnie)  - 5 punktów
  • Podanie doi, jeśli dana publikacja ma doi (nr doi należy podać w całości, czyli https://doi.org/10. itd. – 5  punktów
  • Wgranie bibliografii do Metadanych – 5 punktów

  Przesłanie artykułu, w którym brak wykorzystania najnowszej literatury, lub też w artykule zastosowano zapis bibliograficzny niezgodny z zasadami przyjętymi w Kwartalniku - skutkuje nieprzyjęciem artykułu do druku w danym numerze.

Zgłaszanie artykułu

Artykuły należy przesyłać poprzez system zgłaszania artykułów dostępny na stronie internetowej czasopisma. Autor powinien zarejestrować się w systemie tworząc indywidualne konto. Po rejestracji należy wprowadzić plik z tekstem, oddzielnie wprowadzić stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko autora (autorów) publikacji, tytuł naukowy, afiliację oraz  ORCID. Należy także wgrać wszystkie wymagane meta-dane. 

Uwaga 1:

Od  pierwszego numeru 2022 roku Redakcja Kwartalnika wprowadza opłaty za zgłoszenie  oraz za publikację artykułów w Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio.

Opłata za zgłoszenie  wynosi 50 złotych i przeznaczona jest  na koszty wstępnego sprawdzania artykułu.

Opłatę  należy wpłacić na konto Fundacji Fides et Ratio:

 19 1090 1883 0000 0001 4362 9582 Santander Bank

Tytułem: Zgłoszenie artykułu  do Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio

W przypadku odrzucenia artykułu z powodu braków formalnych lub niezgodności z tematem numeru kwota ta nie podlega  zwrotowi.

Opłata za publikację wynosi 600 złotych.  Przeznaczona jest ona na prace techniczne związane z przygotowaniem artykułu do publikacji oraz także m.in. na opłatę serwera, domeny, wykupienie doi. 

Kwotę tę  należy wpłacić po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz po uzyskaniu informacji od Redakcji Kwartalnika o  zakwalifikowaniu artykułu do publikacji na konto Fundacji Fides et Ratio: 

19 1090 1883 0000 0001 4362 9582 Santander Bank

Tytułem: Publikacja artykułu  w Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio

 

Uwaga 2:

Prosimy o nadsyłanie artykułów w języku polskim, dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji i uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu artykułu  do publikacji teksty powinny być  oddawane do profesjonalnego tłumaczenia. Autorzy winni podać nazwisko tłumacza. W przypadku braku podania nazwiska tłumacza Autorzy zobowiązują się dodatkowo do pokrycia kosztów korekty tekstu angielskiego.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z redakcją.

 

Wymogi techniczne


Tekst

Publikujemy prace w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim. Tekst powinien być bez specjalnego formatowania, dzielenia wyrazów i pustych wierszy. Śródtytuły należy wyróżnić pogrubioną czcionką. Po tytułach wydzielonych nie należy stawiać kropek. Cytowania w tekście powinny być zapisane z użyciem cudzysłowu. Stosowanie kursywy jest zastrzeżone do zapisu tytułów książek, tytułów czasopism oraz krótkich obcojęzycznych zwrotów lub określeń.

 

Strona tytułowa jest wgrywana oddzielnie

Na stronie tytułowej należy podać  tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów w pełnym brzmieniu, tytuły naukowe, afiliacje i ORCID każdego ze współautorów.

Struktura manuskryptu powinna wyglądać następująco:

Tytuł - w języku polskim i angielskim

Streszczenie (Abstrakt) - w języku polskim i angielskim

Streszczenie i słowa kluczowe (od 3 do 5 - podane w porządku alfabetycznym) należy podać w języku polskim i angielskim.

Tekst zasadniczy

Przypisy – zgodne ze standardem harvardzkim (zalecamy stosowanie managera bibliografii, np. Zotero, EndNote).

Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy stosować system „harvardzki”, polegający na zamieszczeniu:

a) odesłania bezpośrednio w tekście (w nawiasie – nazwisko autora, rok wydania publikacji i ewentualnie strona);

b) bibliografii na końcu tekstu, zawierającej pełen opis bibliograficzny.

Numery stron wymagane są szczególnie  w przypadku dosłownego cytowania tekstu. Zgodnie z Standardem harvardzkim nazwiska, rok oraz numery stron oddzielane są przecinkiem.

Jeżeli publikacja ma 2 autorów podajemy ich nazwiska oddzielone przecinkiem.

Gdy publikacja ma trzech, czterech lub pięciu autorów, w pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego, zastępując pozostałych skrótem „i in.” lub „et al.” w wersji anglojęzycznej pracy.

Cytowanie w jednym przypisie dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: autorów wymieniamy w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.

Cytowanie więcej niż jednej publikacji autora: po nazwisku autora wpisujemy chronologicznie rok ukazania się publikacji.

Jeżeli obie publikacje zostały wydane w tym samym roku, po jego podaniu wpisuje się litery alfabetu (a, b itd.).

Gdy autorzy noszą to samo nazwisko: Publikacje rozróżnia się stawiając pierwszą literę imienia przed nazwiskiem autora. 

Ilustracje i tabele

Ryciny i fotografie powinny być załączone w oddzielnych plikach graficznych (z rozszerzeniem  .jpg) ponumerowane kolejno cyframi arabskimi według kolejności ich wskazania w tekście. Tabele należy również zamieścić w osobnych plikach, ponumerować kolejno cyframi arabskimi i opatrzyć tytułem.

Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą. 

Bibliografia:

Zapis bibliograficzny

Książka:

Nazwisko, Imię (skrót). (rok). Tytuł książki (kursywą). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Kowalski, J. (2021). Psychologia uczuć. Warszawa: Wydawnictwo Xyz.

Artykuł w książce:

Nazwisko (autora artykułu), Imię (skrót). (rok). Tytuł artykułu, (w:) Imię (skrót). Nazwisko [redaktora książki] (red.), Tytuł książki (kursywą), (strony całości danego artykułu, tylko nr-y stron, od – do). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Kowalski, M. (2023). Poczucie osamotnienia w naszych czasach. (W:) Z.B. Kowalski, U.K.  Nowak (red.), Wobec wyzwań współczesności, 17-51, Kraków: Wydawnictwo Naukowe.

Artykuł w czasopiśmie:

Nazwisko (autora artykułu), Imię (skrót). (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma (kursywą), nr, (strony całości artykułu od–do). 

Przykład:  Kowalski, M., Gruszka, E., Sapon, K. (2020). Poczucie szczęścia. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 40(2), 47-76. https://doi.org/0000.0000.0000.

Uwagi:

W bibliografii w książkach stanowiących zbiór artykułów  nie podaje się  tych stron, na  które Autor się powołuje, ale strony całości artykułów (od-do). Dane dotyczące całości artykułów dotyczą także czasopism (czyli należy podać strony całości artykułu od-do).

W czasopismach nie piszemy (w:), nie podajemy także miejsca wydania czasopisma.

Przypisy muszą być przy każdym akapicie, w którym Autor korzysta z czyjejś myśli naukowej, gdy tego brak – program antyplagiatowy ujawni brak, co może spowodować problemy Autora.

W przypadku materiałów ze stron internetowych, w bibliografii podać należy aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych oraz datę dostępu.

W wykazie bibliografii, wskazując artykuły naukowe należy podać numer DOI jeżeli artykuł taki numer posiada.

Polityka prywatności

Polityka prywatności:

DBAMY O PRYWATNOŚĆ AUTORÓW

Jako Towarzystwo Uniwersyteckie  Fides et Ratio chronimy prywatność Autorów w trakcie korzystania z naszych serwisów, ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”), chronimy także dane Autorów od strony technicznej. Nie przekazujemy żadnych  danych Autorów podmiotom do tego nieuprawnionym.

 
Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w "Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio" jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy. Artykuły opublikowane w "Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio" są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:
 • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.
 • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

 • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
 • Bez dodatkowych ograniczeń – nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.