Etyka publikacyjna

Zasady etyki publikacyjnej


Czasopismo Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio stosuje zasady etyczne zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

• Do publikacji przyjmowane są prace oryginalne i poglądowe, niepublikowane wcześniej i niezawierające zapożyczeń z innego dzieła, które naruszałyby prawa osób trzecich. Redakcja zastrzega sobie prawo do użycia oprogramowania w celu sprawdzenia ewentualnego plagiatu.

• Niedopuszczalne jest przesyłanie do publikacji artykułów, które w tym samym czasie zgłoszono do redakcji innego czasopisma lub będą opublikowane jako rozdział w monografii.

• Autor zobowiązany jest uzyskać zgodę wszystkich współautorów na zgłoszenie artykułu do czasopisma przed jego wysłaniem, a także zgodę instytucji finansującej projekt, o ile jest to wymagane.

• Redakcja nie dopuszcza praktyk: ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji przez osobę nieujawniającą swojego udziału jako autora) oraz guest authorship (przypisanie współautorstwa osobie, której wkład w powstanie dzieła był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), gdyż jest to nierzetelność naukowa. W przypadku wykrycia tych praktyk powiadomione zostaną odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.).

• Konieczne jest zamieszczenie informacji o źródłach finansowania publikacji (financial disclosure), o ile takowe występują, a także powiadomienie redakcji o ewentualnych źródłach konfliktu interesów (dotyczy to także wszystkich współautorów).

• Autor wysyłający tekst do publikacji potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi w Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio zasadami etycznymi i ich przestrzega.

• Decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu podejmowana jest przez redakcję po zasięgnięciu opinii dwóch zewnętrznych recenzentów, którzy dokonują oceny merytorycznej tekstu bez znajomości tożsamości autora/autorów; tożsamość recenzentów danego artykułu również nie jest ujawniana (double-blind review); artykuł może zostać odrzucony przez redakcję bez opinii recenzentów ze względu na niezgodność z profilem pisma lub tematem numeru, a także ze względu na niski poziom merytoryczny.

• Redakcja weryfikuje i dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W przypadku ich wykrycia obowiązkiem redaktora naczelnego jest, w zależności od natury i powagi naruszonych zasad, albo zamieszczenie sprostowania, albo usunięcie artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia instytucji zatrudniającej autora/autorów i finansujących badania o wystąpieniu nierzetelności naukowej.

• Redakcja wdrożyła odpowiednie procedury postępowania w sytuacji wykrycia nadużyć w praktyce publikacyjnej. Dotyczy to w szczególności nadużyć, które wiążą się z naruszeniem przez autorów prawa (np. przywłaszczeniem cudzego utworu). Szczegółowe zasady postępowania przedstawiają schematy zamieszczone tutaj (link do PDF z zasadami)

Oczekiwania wobec autorów:
1. Oświadcza, że zgłoszona przez niego praca została napisana samodzielnie.
2. Oświadcza, że korzysta z cudzych prac zgodnie z zasadami prawa autorskiego.
3. Oświadcza, że nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do prywatności.
4. Oświadcza, że zgłoszona praca nie była wcześniej publikowana (w całości lub części) i nie jest procedowana w innym czasopiśmie.
5. Wszystkie osoby na liście autorów spełniają definicję autorstwa: (1) miały twórczy wkład w konceptualizację lub prowadziły badania, (2) napisały szkic tekstu lub miały twórczy udział w jego rozbudowę, (3) zaakceptowały końcową wersję tekstu przed zgłoszeniem, a tym samym wzięły odpowiedzialność za tekst.
6. W sekcji z podziękowaniami lub innej wydzielonej sekcji wymienia wszystkich współpracowników (za ich zgodą), czyli osoby, które miały wkład w powstanie tekstu, lecz nie spełniają definicji autorstwa.
7. Posiada zgodę odpowiedniej komisji etycznej (jeżeli jest to wymagane).
8. Uzyskał zgodę badanych (jeżeli jest to wymagane).
9. Realizował badania zgodnie z procedurami odpowiednich organizacji/instytucji (jeżeli jest to wymagane).
10.Dostarcza rzetelne wyniki oparte na zebranych danych.
11. Unika stronniczości.
12.Podaje źródła finansowania, jeśli istnieje.
13.Podaje informacje o możliwych konfliktach interesów.
14.Wprowadza poprawki do tekstu (jeżeli jest to wymagane) w wyznaczonym terminie.

Oczekiwania wobec recenzentów:
1. Zna i przestrzega zasady obowiązujące w czasopiśmie.
2. Przyjmuje do recenzji tylko te teksty, do których ocenienia posiada odpowiednie kompetencje.
3. Informuje o konflikcie interesów, jeżeli taki występuje.
4. Nie wykorzystuje i nie pokazuje osobom postronnym powierzonych mu do oceny tekstów.
5. Informuje redakcję o wszelkich wykrytych nadużyciach, w tym o plagiacie.
6. Nie kontaktuje się z autorem bez wyraźnej zgody redakcji.
7. Stara się obiektywnie ocenić tekst.
8. Przygotowuje klarowną i konstruktywną opinię na temat tekstu.
9. Zaznacza jedną rekomendację.
10.Wykonuje recenzje w wyznaczonym terminie.
11. Informuje redakcję o opóźnieniach.
12.Zachowuje bezstronność, przy ocenie tekstów nie kieruje się płcią, rasą, narodowością, pochodzeniem i innymi cechami autorów.

Oczekiwania wobec redaktorów:
1. Zna zasady obowiązujące w czasopiśmie i ich przestrzega.
2. Rozwija swoją wiedzę na temat nadużyć w praktyce publikacyjnej i sposobów ich rozwiązywania (np. na podstawie materiałów COPE).
3. Uczestniczy w rozwijaniu zasad wykrywania i reagowania na nadużycia w praktyce publikacyjnej (np. poprzez aktywne uczestnictwo w pracach COPE).
4. Bierze odpowiedzialność za treści opublikowane w czasopiśmie.
5. Zapewnia odpowiedni dobór recenzentów i nadzór nad poprawnym procesem recenzowania.
6. Przeciwdziała wystąpieniu konfliktu interesów.
7. Sprawdza, czy autor uzyskał niezbędne zgody (np. komisji etycznej).
8. Podejmuje działania w sytuacji wykrycia nadużyć w praktykach publikacyjnych.
9. Nie wykorzystuje i nie pokazuje osobom postronnym powierzonych mu do oceny tekstów.
10.Zachowuje poufność w zakresie powierzonych mu zadań.
11.Zachowuje bezstronność traktując tak samo procedowane teksty autorów bez względu na ich płeć, rasę, narodowość, pochodzenie itd.