Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 42 Nr 2 (2020)
Opublikowano lipca 12, 2020

OPIS CZASOPISMA

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, zrzeszające wykładowców z kilkunastu uczelni, a działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe z dyscyplin  należących do następujących dziedzin:  nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

20 punktów MNiSW (wg listy z dnia 31.07.2019) Kwartalnik jest na liście Ministerialnej"Wsparcie dla czasopism naukowych”

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA:

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2020)

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia 2021)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia 2021)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca 2021)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2021)

Stanisław Ruczaj, Joanna Ruczaj
7-19
Stadia miłości na drodze życia
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.288
pdf
Madalena Parzyszek
20-28
Dialog w narzeczeństwie
pdf
Danuta Kamilewicz
29-46
Młodzi w Polsce o przyszłej rodzinie w kontekście realnego spełnienia
pdf
Elżbieta Greszta, Maria Ryś, Klaudia Śledź
47-76
Poczucie, że jest się osobą kochaną a język komunikacji u młodych dorosłych: Język polski
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.316
pdf (English)
Hubert Kupiec
77-91
Znaczenie relacji dialogicznej w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych studentów pedagogiki
pdf
Justyna Jastrzębska
92-100
Internet jako miejsce nawiązywania relacji interpersonalnych. Grupy społeczne w obszarze cyberprzestrzeni
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.277
pdf
Jagoda Łokczewska
101-113
Zgodność motywacji celów rodzinnych z „ja” a zaangażowanie mężczyzn w role rodzinne
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.252
pdf
Sabina Więsyk, Bogusława Lachowska
114-123
Współpraca rodzicielska: komunikacja pomiędzy rodzicami
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.246
pdf
Małgorzata Stańczak
124-135
„Dialogowe rodziny” – rozważania o komunikacji w rodzinie i postawach rodziców zdolnych dzieci
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.276
pdf
Aldona Małyska
136-150
O pożytkach dialogu międzypokoleniowego w rodzinie i społeczeństwie
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.260
pdf
Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
151-164
Polska wersja Indeksu Komunikacji Afektywnej: Raport wstępny
pdf (English)
Marta Pokorska, Sylwia Nowacka - Dobosz, Anna Gala - Kwiatkowska
165-175
Dialog i komunikacja a kształtowanie postaw etycznych u dzieci podczas zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.281
pdf
Kasper Sipowicz
176-185
Metoda Peer-teaching jako twórcza komunikacja w grupie rówieśniczej
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.266
pdf (English)
Aneta Lew-Koraleiwcz
186-198
Znaczenie echolalii odroczonej w procesie komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.270
pdf
Piotr Ulman
199-205
Zastosowanie Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych do badania funkcjonowania intelektualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.268
pdf
Bernadetta Olender-Jermacz
206-213
Doświadczanie przez rodzinę wsparcia społecznego podczas izolacji domowej spowodowanej chorobą COVID-19
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.307
pdf
Justyna Mróz
214-226
Ocena komunikacji a poczucie samotności i satysfakcji z życia w czasie pandemii
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.284
pdf
Józef Placha
227-235
Komunikacja przez dialog warunkiem dobrej współpracy z innymi
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.294
pdf
Mateusz Dudka
236-244
Czy komunikacja to tylko słowa?
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.253
pdf
Karolina Kołażyk
245-252
Mikroekspresje jako forma komunikacji interpersonalnej
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.269
pdf
Małgorzata Weryszko
253-268
Komunikacja interpersonalna jako esencja interakcji społecznych
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.267
pdf
Kasper Sipowicz
269-277
Kreatywność jako przejaw komunikacji artysty ze światem zewnętrznym.Twórcze aspekty choroby afektywnej dwubiegunowej-przegląd literatury i studium przypadku
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.265
pdf (English)
Małgorzata Wrześniak
278-307
Lśnienie szlachetnej tkaniny
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.286
pdf
Małgorzata Wrześniak, Małgorzata Biniecka-Popoli
308-320
Valorizzazione del patrimonio culturale: il bisso
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.285
pdf (Français (France))
Marian Stepulak
321-335
Współczesny człowiek wobec sacrum i profanum w refleksji teologicznej
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.297
pdf
Piotr Paweł Ochotny
336-350
Komunikacja pastoralna w parafii
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.249
pdf
Karolina Bicz
351-364
Społeczeństwo i państwo polskie a dialog i komunikacja z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.250
pdf
Edyta Wolter
365-380
Kształcenie i wychowanie społeczeństwa polskiego do prawidłowych relacji z przyrodą w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.280
pdf (English)
Kinga Lendzion
381-394
Dialog kultur? Edukacja w językach europejskich w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.248
pdf
Kinga Lisowska, Majka Łojko
395-405
Praca socjalna jako kategoria polskiej pedagogiki społecznej: Dyskurs z pogranicza pedagogiki społecznej i pracy socjalnej
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.251
pdf
Piotr Karpiński
406-421
Polisemia inności w filozofii Paula Ricoeura
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.264
pdf (Français (France))
Teresa Klimowicz
422-432
Pogarda jako relacja i interakcja – uwagi na tle filozofii Fryderyka Nietzschego i Maxa Schelera
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.282
pdf
Karolina Wróbel
433-444
Język jako narzędzie przemocy psychicznej
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.259
pdf
Joanna Frankowiak
445-454
Agresja werbalna w kontekście innych zachowań problemowych adolescentów
https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.271
pdf
Wyświetl wszystkie numery