Parental attitudes of mothers raising sons with Crohn's disease
pdf (English)

Słowa kluczowe

choroba Leśniowskiego-Crohna, macierzyństwo wobec chorego dziecka, postawy rodzicielskie matek

Jak cytować

Weryszko, M., & Rejmer, I. (2022). Parental attitudes of mothers raising sons with Crohn’s disease . Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 51(3), 161-172. https://doi.org/10.34766/fetr.v3i51.1108
Język / Language
Słowa kluczowe

Abstrakt

The article describes the issues and presents research on parental attitudes of mothers towards somatically ill children. The analysis of the issue includes the mother's point of view as well as the child's point of view. The conducted research shows a relationship between the assessment of parental attitudes of mothers and their assessment of their sons suffering from Leśniowski-Crohn's somatic disease. They point to the differences in the perception of mothers' parental attitudes from these two perspectives. They also show the relationship between the child's age and the mother's attitude. The study included 30 mothers and their 30 teenage sons suffering from Leśniowski-Crohn's disease.

https://doi.org/10.34766/fetr.v3i51.1108
pdf (English)

Bibliografia

Albrecht, P. (2016). Trudności i odrębności postępowania diagnostyczno-leczniczego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci, Gastroenterologia kliniczna, 8 (1), 12-16.

Antoszewska, B. (2011). Rodzina i dziecko przewlekle chore. (w:) B. Antoszewska (red.) Dziecko przewlekle chore – problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, 26-40, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Bartkowiak, E. (2015). Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania, Wychowanie w Rodzinie. t. XII, 271-294.

Błasiak, A. (2012). Odziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Bochniarz, A. (2010). Postawy społeczne a funkcjonowanie społeczne jedynaków, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bogusz, B., Mazurek, M., Kopański, Z., Brukwicka, I., Chajneta, M., Urjin, B. (2020). Sick child and parental care. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue, 4, 16-18.

Cepuch, G., Gniadek, A., Śręba, S. (2015). Jakość życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21, 4, 352–356, https://doi.org/10.5604/20834543.1186904

Chrobak-Bień, J., Gawor, A., Paplaczyk, M., Małecka-Panas, E., Gąsiorowska, A. (2017). Effect of disease acceptance on the quality of life of patients with Crohn’s disease, Nowa Medycyna, 1, 5-17.

Doroszuk, J. (2017). Kryzys rodziców dziecka z niepełnosprawnością w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 19, 51-67.

Glac, I. (2020). Problematyka funkcjonowania oraz przeżyć zdrowego rodzeństwa dzieci przewlekle chorych, Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej, 12, 23-33.

Glaser, D. (2011). Jak sobie radzić z problemem krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego – dalszy rozwój ram konceptualnych, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(4), 18-36.

Iwaniec, D., Szmagalski J. (red.), (2002). Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Janion, E. (2005). Sytuacje dzieci przewlekle chorych w rodzinie, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Janion, E. (2007). Dziecko przewlekle chore w rodzinie, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Juroszek, W. (2017). Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym, Kraków: Impuls.

Kieniewicz-Górska, J. (2002). Dziecko przewlekle chore. (w:) M. Pawlus (red.), Encyklopedia Rodzice i Dzieci, 898- 901, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.

Kręcisz-Plis, E. (2020). Zaangażowanie rodzicielskie a percepcja doświadczeń rodziców dziecka z chorobą przewlekłą, Niepełnosprawność, (37), 265–287.

Kuty-Pachecka, M., Stefańska, K. (2015). Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży, Wychowanie w Rodzinie, t. XI, 291-304.

Maciarz, A. (1998). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Maciarz, A. (2006). Dziecko przewlekle chore. Opieka i wparcie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Małkowska-Szkutnik, A. (2014). Choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży jako narastający problem społeczny, Studia BAS, 2 (38), 89-112.

Matysiak-Błaszczyk, A., Jankowiak B. (2017). Znaczenie relacji przywiązania w cyklu życia człowieka. Analiza wybranych aspektów bliskich relacji, Studia Edukacyjne, 44, 195-208.

Mess, E., Kulpa, M., Jerczak, B., Ceglecka, D., Ornat, M., Sielski, P., Pirogowicz, I. (2014). Postawy rodzicielskie wobec dzieci z chorobą nowotworową i alergiczną a ból odczuwany przez dzieci, Psychoonkologia, 4, 153-159.

Pecyna, M.B. (2000). Dziecko i jego choroba, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Petagna, L., Antonelli, A., Ganini, C., Bellato, V., Campanelli, M., Divizia, A., Efrati, C., Franceschilli, M., Guida, A.M., Ingallinella, S., Montagnese, F., Sensi, B., Siragusa, L., Sica, G.S. (2020). Pathophysiology of Crohn’s disease inflammation and recurrence, Biology Direct, 23, 1-10.

Pilecka, W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka, Problemy Psychologiczne, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Pilecka, W. (2007). Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej dziecka – perspektywa ekologiczna, (w:) B. Cytowska, B. Winczura (red.). Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, 13-37, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Piotrowski, K., Ziółkowska, B., Wojciechowska, J. (2014). Rozwój nastolatka. Wczesna faza dorastania. Warszawa: Wydawnictwo – Instytut Badań Edukacyjnych.

Senko, T. (2015). Diagnoza zachowań osobowościowych, Legnica: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona.

Skórczyńska, M. (2007). Przewlekła choroba dziecka w aspekcie realizacji zadań życiowych jednostki i rodziny, (w:) B. Cytowska, B. Winczura (red.), Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, 39-52. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Stawecka, A.M. (2016). Postawa twórcza rodziców wobec choroby przewlekłej dziecka, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 29 (3), 59 -68.

Szałowska, D., Pilarz, E., Tkaczyk, M. (2013). Postawy rodzicielskie oraz funkcjonowanie emocjonalne rodziców dzieci z przewlekłą chorobą nerek, Pediatria i Medycyna Rodzinna, 9 (3), 276– 281.

Szymanowska, J. (2014). Trudne rodzicielstwo – problemy macierzyństwa i ojcostwa w obliczu niepełnosprawności dziecka. (w:) J. Szymanowska (red.). Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa: praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, 147-159. Toruń: Wydawca Adam Marszałek.

Szymczyk, L. (2016). Rodzinne i szkolne uwarunkowania funkcjonowania dziecka przewlekle chorego w placówce oświatowej, (w:) W. Wójcik, J. Golonka-Legut, A. Wąsiński (red.), Doświadczanie niepełnosprawności i choroby przewlekłej w perspektywie jednostki i rodziny, 51-63. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Theofanidis, D. (2007). Chronic illness in childhood: psychosocial adaptation and nursing suport for the child and the family, Health Science Journal, 1(2), 1-9.

Trębicka-Postrzygacz, B. (2017). O niepełnosprawności w definicjach i regulacjach prawnych w perspektywie inkluzji społecznej, Student Niepełnosprawny, 17, 41-53.

Wiercińska, M. (2022). Choroba Leśniowskiego i Crohna–objawy, leczenie i dieta, (za:) https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/choroby/jelitogrube/65252,choroba- lesniowskiego-i-crohna (dostęp: 16.05.2022).

Więcławska, A. (2017). Wychowanie do rodzicielstwa wyzwaniem współczesnej edukacji,. (w:) M. Nawrot-Borowska, D. Zając (red.), Dziecko i dzieciństwo – wybrane konteksty badań, 136-147, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zasępa, E., Kuprowska-Stępień, K. (2016). Pozytywne doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, część2 – Analiza pozytywnych doświadczeń rodziców, Szkoła Specjalna, 4, 245–255.

Ziarko, M. (2014). Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.

Ziółkowska, B. (2010). Dziecko chore, w domu, w szkole i u lekarza, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Żelichowska, J., Zawadzka, B. (2019). Choroba przewlekła dziecka jako sytuacja trudna dla rodziny, wymagająca wsparcia na poziomie lokalnym, Chowanna, 53, (2), 225-245, https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.53

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##