Doświadczanie przez rodzinę wsparcia społecznego podczas izolacji domowej spowodowanej chorobą COVID-19
pdf

Słowa kluczowe

wsparcie społeczne
rodzina
Covid-19
Słowa kluczowe

Abstrakt

Osoby poddane izolacji domowej z powodu choroby COVID-19 znajdują się
w trudnej sytuacji. Z jednej strony towarzyszy im obawa związana bezpośrednio z chorobą (czy i kiedy będą w stanie się wyleczyć), z drugiej uniemożliwienie opuszczania własnego domu w celu nawet załatwienia  podstawowych spraw powoduje pogłębienie bezradności. Ludzie w takiej sytuacji są wręcz skazani na pomoc z zewnątrz. Tekst przywołuje doświadczenia osób zarażonych koronawirusem w zakresie wparcia społecznego jakie otrzymywali będąc chorymi na Covid-19.

 

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.307
pdf

Bibliografia

Cohen, S., Wills, T.A. (1985). Stres, social support and the buffering hypothesis, Psychological Bulletin, nr 98, 310–357

Jakimiuk, B. (2018). Wsparcie społeczne w miejscu pracy jako czynnik kształtujący satysfakcję zawodową, (w:) J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne- Praktyka społeczna (t. II),207-220, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Jaśkiewicz, J. (2012). Rodzina w zdrowiu i chorobie. Wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym, (w:) G. Dębska, A. Goździalska, J. Jaśkiewicz (red.), Rodzina w zdrowiu i chorobie. Wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym, Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Majewska, A. (2016). (Od)budowa szczęścia rodzinnego w kontekście trudnych doświadczeń,

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 4(28)2016, 266-274.

Kawula, S. (1996). Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, s. 7.

Kacperczyk, A. (2006). Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Olejniczak, P. (2013). Wsparcie społeczne i jego znaczenie dla osób starszych, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 3,2, 183-188.

Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Piorunek, M. (2010). O pomocy, wsparciu społecznym i poradnictwie – prolegomena do teoretycznych rozważań i praktycznych odniesień, (w:) M. Piorunek (red.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, s. 56-71, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Sarzała, D. (2016). Rodzina osoby przebywającej w izolacji więziennej jako środowisko wsparcia społecznego, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 24, 278-293.

Tardy, Ch. H. (1985). Social suport measurement, American Journal of Community Psychology, 2(13), 187-202.

Strona internetowa Światowej Organizacji Zdrowia https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331808/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-pol.pdf