Tom 42 Nr 2 (2020): DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
CAŁY NUMER
pdf
Stanisław Ruczaj, Joanna Ruczaj
7-19
Stadia miłości na drodze życia
pdf
Madalena Parzyszek
20-28
Dialog w narzeczeństwie
pdf
Danuta Kamilewicz
29-46
Młodzi w Polsce o przyszłej rodzinie w kontekście realnego spełnienia
pdf
Maria Ryś, Elżbieta Greszta, Klaudia Śledź
47-76
Poczucie, że jest się osobą kochaną a język komunikacji u młodych dorosłych: Język polski
pdf (English)
Hubert Kupiec
77-91
Znaczenie relacji dialogicznej w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych studentów pedagogiki
pdf
Justyna Jastrzębska
92-100
Internet jako miejsce nawiązywania relacji interpersonalnych. Grupy społeczne w obszarze cyberprzestrzeni
pdf
Jagoda Łokczewska
101-113
Zgodność motywacji celów rodzinnych z „ja” a zaangażowanie mężczyzn w role rodzinne
pdf
Sabina Więsyk, Bogusława Lachowska
114-123
Współpraca rodzicielska: komunikacja pomiędzy rodzicami
pdf
Małgorzata Stańczak
124-135
„Dialogowe rodziny” – rozważania o komunikacji w rodzinie i postawach rodziców zdolnych dzieci
pdf
Aldona Małyska
136-150
O pożytkach dialogu międzypokoleniowego w rodzinie i społeczeństwie
pdf
Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
151-164
Polska wersja Indeksu Komunikacji Afektywnej: Raport wstępny
pdf (English)
Marta Pokorska, Sylwia Nowacka - Dobosz, Anna Gala - Kwiatkowska
165-175
Dialog i komunikacja a kształtowanie postaw etycznych u dzieci podczas zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
pdf
Kasper Sipowicz
176-185
Metoda Peer-teaching jako twórcza komunikacja w grupie rówieśniczej
pdf
Aneta Lew-Koraleiwcz
186-198
Znaczenie echolalii odroczonej w procesie komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
pdf
Piotr Ulman
199-205
Zastosowanie Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych do badania funkcjonowania intelektualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną
pdf
Bernadetta Olender-Jermacz
206-213
Doświadczanie przez rodzinę wsparcia społecznego podczas izolacji domowej spowodowanej chorobą COVID-19
pdf
Paweł Kosowski, Justyna Mróz
214-226
Ocena komunikacji a poczucie samotności i satysfakcji z życia w czasie pandemii
pdf
Józef Placha
227-235
Komunikacja przez dialog warunkiem dobrej współpracy z innymi
pdf
Mateusz Dudka
236-244
Czy komunikacja to tylko słowa?
pdf
Karolina Kołażyk
245-252
Mikroekspresje jako forma komunikacji interpersonalnej
pdf
Małgorzata Weryszko
253-268
Komunikacja interpersonalna jako esencja interakcji społecznych
pdf
Kasper Sipowicz
269-277
Kreatywność jako przejaw komunikacji artysty ze światem zewnętrznym.Twórcze aspekty choroby afektywnej dwubiegunowej-przegląd literatury i studium przypadku
pdf (English)
Małgorzata Wrześniak
278-307
Lśnienie szlachetnej tkaniny
pdf
Małgorzata Wrześniak, Małgorzata Biniecka-Popoli
308-320
Valorizzazione del patrimonio culturale: il bisso
pdf (Français (France))
Marian Stepulak
321-335
Współczesny człowiek wobec sacrum i profanum w refleksji teologicznej
pdf
Piotr Paweł Ochotny
336-350
Komunikacja pastoralna w parafii
pdf
Karolina Bicz
351-364
Społeczeństwo i państwo polskie a dialog i komunikacja z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi
pdf
Edyta Wolter
365-380
Kształcenie i wychowanie społeczeństwa polskiego do prawidłowych relacji z przyrodą w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
pdf (English)
Kinga Lendzion
381-394
Dialog kultur? Edukacja w językach europejskich w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru
pdf
Kinga Lisowska, Majka Łojko
395-405
Praca socjalna jako kategoria polskiej pedagogiki społecznej: Dyskurs z pogranicza pedagogiki społecznej i pracy socjalnej
pdf
Piotr Karpiński
406-421
Polisemia inności w filozofii Paula Ricoeura
pdf (Français (France))
Teresa Klimowicz
422-432
Pogarda jako relacja i interakcja – uwagi na tle filozofii Fryderyka Nietzschego i Maxa Schelera
pdf
Karolina Wróbel
433-444
Język jako narzędzie przemocy psychicznej
pdf
Joanna Frankowiak
445-454
Agresja werbalna w kontekście innych zachowań problemowych adolescentów
pdf