Zastosowanie Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych do badania funkcjonowania intelektualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną
pdf

Słowa kluczowe

komunikacja osób niepełnosprawnych
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych
niepełnosprawność intelektualna
Słowa kluczowe

Abstrakt

Celem pracy jest ukazanie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie funkcji poznawczych z wykorzystaniem Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2. Narzędzie to jest powszechnie dostępne i sprawdzone w zakresie diagnostyki otępień. Ze względu na deficyt narzędzi mogących oceniać poziom funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością intelektualną przeprowadzono przegląd dostępnych metod. Ułatwieniem były już postawione diagnozy dotyczące stopnia niepełnosprawności u uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Na podstawie przeprowadzonego badania zauważono różnicę w zakresie poziomu wykonania u osób w grupie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a grupą osób z niepełnosprawnością w stopniu głębszym.

 

 

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.268
pdf

Bibliografia

Bobińska K, Gałecki P. Rys historyczny, terminologia, definicja, nozologia, kryteria rozpoznania niepełnosprawności intelektualnej. W: Bobińska K, Pietras T, Gałecki P (red.). Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Continuo, 2012.

Bouras N, Holt G. Psychiatric and behavioural disorders in intellectual and developmental disabilities. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Butler, MG Prader-Willi syndrome: current understanding of cause and diagnosis, „American Journal of Medical Genetics”, 35 (3), 1990, s. 319–332,

Gałecki P., Bobińska K. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie. Medycyna po Dyplomie 2013-09. https://podyplomie.pl/medycyna/15329,seksualnosc-osob-niepelnosprawnych-intelektualnie

Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Edra, Wrocław 2018: 365-376

Gierus J., Mosiołek A., Koweszko T., Kozyra O., Wnukiewicz P., Łoza B., Szulc A., Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2 – polska adaptacja metody i badania nad równoważnością. Psychiatr. Pol. 2015; 49(1):171–179

Komender J. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa. W: Bilikiewicz A, Pużyński S, Wciórka J (red.). Psychiatria T2. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 2002:617-44.

Kostrzewski, J. (1981). Wald.Podstawowe wiadomości o upośledzeniuumysłowym. W:K. Kirej-czyk (red.),Upośledzenie umysłowe –pedagogika. Warszawa: PWN

Magierska J, Magierski R, Fendler W, Kłoszewska I, Sobów T. Zastosowanie polskiej adaptacji

Montrealskiego Testu do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) w przesiewowej ocenie funkcji

poznawczych. Neurol. Neurochir. Pol. 2012; 46: 130–139.

Nasreddine ZS, Phillips NA, Bedirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, Cummings JL, Chertkow H. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53: 695–699.

Pużyński S., Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Vesalius, Kraków 2000: 189-193

Staniec, E. 2018. Metody komunikacji niewerbalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, „Edukacja –Technika –Informatyka” nr 4/26/2018 , DOI: 10.15584/eti.2018.4.65