O pożytkach dialogu międzypokoleniowego w rodzinie i społeczeństwie
pdf

Słowa kluczowe

dialog, dialog międzypokoleniowy, pokolenie, rodzina, społeczeństwo
Słowa kluczowe

Abstrakt

W ramach niniejszego opracowania podjęto rozważania nad rolą i znaczeniem procesu porozumiewania się przedstawicieli najstarszego i najmłodszego pokolenia. Sprawność w tym zakresie przekłada się na częstotliwość, a także efektywność wspólnych działań, „obycie ze sobą” czyni wzajemny obraz bardziej prawdziwym i odpornym na stereotypy. Przyjęto, że podstawą i najlepszą drogą do budowania relacji i wzajemnego zrozumienia między pokoleniami jest dialog.

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.260
pdf

Bibliografia

Baładynowicz, A. (2018) Spotkanie i dialog w procesie resocjalizacji, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” Sectio A, nr 11(1), s. 143-166.

Baniak, J. (2003) Dialog w małżeństwie i rodzinie jako czynnik więzi i trwałości wspólnotowej, „Poznańskie Studia Teologiczne”, Tom 14, s. 175-212.

Borowik, J. (2014) Międzypokoleniowy przekaz kulturowy w rodzinach wiejskich województwa podlaskiego, (w:) Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach, P. Szukalski (red.), Łódź, s. 87-103, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Braun-Gałkowska, M. (2010) Dialog w rodzinie, „Paedagogia Christiana”, nr 1/25, s. 161-173.

Bronk, A., Salamucha, A. (2010) Dialog jako droga do prawy o człowieku, „Paedagogia Christiana”, nr 1/25, s. 11-32.

Brzezińska, A.I. (2005) Jak myślimy o rozwoju człowieka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, A.I. Brzezińska (red.), Gdańsk, s. 5-20, GWP.

Brzezińska, A.I. (2013) Dziadkowie, rodzice i dzieci: o relacjach między pokoleniami, „Remedium” 2(240), s. 1-3.

Buber, M. (1992) Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX

Buczek, W. (2011) Dialog wychowawczy w rodzinie szansą na porozumienie i współpracę, „Zeszyty Formacji Katechetów”, tom 41, nr 1, s. 56-61.

Czerniawska, O. (2000) Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź, Wydawnictwo AHE.

Dubas, E. (2002) Drogi rozwojowe starości, „Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi”, nr 7/27, s. 15-22.

Erikson, E.H. (2004) Tożsamość a cykl życia, Poznań, Wydawnictwo ZYSK i S-KA.

Filipowicz, M. (2019) Dialog w rodzinie w ujęciu chrześcijańskiej koncepcji wychowania, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 69, s. 49-62.

Grzybowski, J. (1997) Wprowadzenie do dialogu, Kraków, Wyd. M.

Gwiazdowska-Stańczak, S. (2015) Komunikacja rodzinna w Internecie, (w:) Dialog w rodzinie – dobre praktyki, B. Parysiewicz, M. Wyżlic, K. Komsta-Tokarzewska (red.), Lublin, s. 25-32, Wydawnictwo KUL.

Hoff, W. (2013) Budowanie dialogu międzypokoleniowego. Wnioski z doświadczeń zagranicznych, (w:) Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, M. Rosochacka-Gmitrzak, A. Chabiera (red.), Zasada równego traktowania PRAWO I PRAKTYKA, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, s. 47-55.

Horbowski, A. (2006) Edukacja do dialogu potrzebą społeczną, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1-2 (30-31), s. 41-48.

Kałużny, R. (2014) Międzypokoleniowe uczenie się w refleksyjnym dialogu dziadków i wnuków, (w:) Międzypokoleniowe uczenie się, M. Muszyński (red.), Łódź, s. 47-55, Wydawnictwo UŁ.

Kamińska, A. (2014) Dziecko jako podmiot dialogu w rodzinie, (w:) Dziecko w relacji dialogu, sytuacja w rodzinie, metoda sokratejska, A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka (red.), Sosnowiec, s. 99-111, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Karmolińska-Jagodzik, E. (2012) Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych, „Studia Edukacyjne”, nr 21, s. 191-210.

Karmolińska-Jagodzik, E. (2016) Dialogi w przestrzeni międzygeneracyjnej a jakość relacji młodzież – rodzice, (w:) Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami. Wybrane konteksty edukacyjne, E. Karmolińska-Jagodzik (red.), Leszno, s. 47-70, Wydawnictwo WSH.

Kądziołka, W. (2012) Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków, Wydawnictwo WAM.

Kądziołka, W. (2013) Zasady dialogu wychowawczego i ich realizacja w rodzinie, „Zeszyty Formacji Katechetów”, nr 2, s. 70-80.

Kochanek, P. (2017) Komunikacja międzypokoleniowa w polskiej kulturze. Wyniki badań empirycznych, „Dziennikarstwo i Media”, nr 8, s. 29-43.

Koć-Seniuch, G. (2003) Dialog, (w:) Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, T. Pilch (red.), Warszawa, t.1, s. 689-690, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kozubska, A. (2011) Porozumienie między pokoleniami w rodzinie – płaszczyzny rozwoju, (w:) Wychowanie w rodzinie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Jelenia Góra, Wyd. Karkonoskiej Szkoły Wyższej, s. 85-96.

Łukaszewski, W. (1984) Szanse rozwoju osobowości, Warszawa, Wyd. Książka i Wiedza.

Łuszczyńska, M. (2016) Centrum Dialogu Międzypokoleniowego jako inicjatywa budująca kapitał społeczny bez względu na wiek, (w:) Starość w kontekście społecznym i zdrowotnym, „EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej”, nr 1(11), s. 47-62.

Małyska, A. (2015) Integracja pokoleń – o znaczeniu inicjatyw propagujących spotkania międzypokoleniowe, (w:) Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, J. Górniewcz, A. Małyska (red.), Olsztyn, s. 51-77, Centrum Badań Społecznych UWM.

Mielczarek, J. (2013) Czwarty wiek. Potrzeby i metody współdziałania w relacjach międzypokoleniowych, (w:) Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, M. Rosochacka-Gmitrzak, A. Chabiera (red.), Warszawa, Zasada Równego Traktowania, PRAWO I PRAKTYKA, nr 10, s. 68-75, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Milerski, B. (2010) Aksjologia kształcenia w perspektywie pedagogiki dialogu, „Paedagogia Christiana”, nr 1/25, s. 149-159.

Molesztak, A. (2008) Dialog w rodzinie – perspektywa komunikacji społecznej, (w:) Media - komunikacja – zdrowie: wyzwania, szanse, zagrożenia, B. Aouil, W.J. Maliszewski (red.), Toruń, s. 75-86, Wyd. Adam Marszałek.

Napora, E. (2019) Mediacyjna rola wsparcia od dziadków w związku relacji z matką i relacji z rówieśnikami. Badania adolescentów z rodziny samotnej matki, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, nr 2(38), s. 105-119.

Nowak, M. (2010) Dialog w wychowaniu, „Paedagogia Christiana”, nr 1/25, s. 85-104

Opiela, M. (2015) Jan Paweł II słowem i życiem o starości i posłannictwie osób w podeszłym wieku, „Rozprawy społeczne”, Tom IX, Nr 4, s. 42-47.

Ostrowska, U. (2018) Międzypodmiotowa przestrzeń dialogiczna „pomiędzy” z perspektywy aksjologicznej, „Studia z Teorii Wychowania”, tom IX, nr 2(23), s. 9-22.

Piotrowski, P. (2014) Pseudodialog jako (pseudo)komunikacja w pseudowychowaniu, (w:) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje odczytania, J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.), Olsztyn, s. 29-42, Centrum Badań Społecznych UWM.

Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych, (2016), https://philarchive.org/archive/LSCPRM-2, (pobrano 02.04.2020).

Poprawski, M. (2013) Międzypokoleniowa transmisja wartości w społeczności lokalnej. Nowe perspektywy dla miejskich polityk kulturalnych, „Studia Kulturoznawcze. Senior i Kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych”, nr 2(4), s. 179-198.

Rumianowska, A. (2013) Konflikty w rodzinie w narracjach młodego pokolenia, „Studia nad rodziną”, nr 17/2, s. 247-276.

Sendyk, M. (2010) Osoby starsze w roli dziadków, (w:) Wybrane problemy osób starszych, A. Nowicka (red.), Kraków, s. 151-160, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szukalski, P. (2012) Relacje międzypokoleniowe w przyszłości, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 3, s. 1-4.

Szukalski, P. (2016) Projekt międzypokoleniowy jako narzędzie zmniejszenia skali dyskryminacji ze względu na wiek, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 7, s. 1-4.

Śliwerski, B. (2019), Dialog – jego istota, formy i uwarunkowania, (w:) Pedagogika dialogu pomiędzy w intersubiektywnej przestrzeni edukacji, J. Gara, D. Jankowska, E. Zawadzka (red.), Warszawa, s. 18-28, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Tarnowski, J. (1978), Rola dzieci w dialogu homiletycznym, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, nr 11, s. 151-161.

Tarnowski, J. (1982) Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej.

Tokarz-Kamińska, B. (2013) Jak kształtować partnerskie relacje między pokoleniami? (w:) Dialog międzypokoleniowy. Miedzy ideą a praktyką. Inspiracje, M. Rosochacka-Gmitrzak, A. Chabiera (red.), Warszawa, Zasada Równego Traktowania, PRAWO I PRAKTYKA, nr 10, s. 43-46, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Urbaniak, B. Międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności, https://www.aki.edu.pl/edc_media/Manager/Konferencja-30-06-2015-sejm-rp/Materialy-od-wykladowcow/Miedzypokoleniowy-transfer-wiedzy-i-umiejetnosci-boguslawa-urbaniak.pdf (pobrano w dniu 4.4.2020).

Wawrzyniak, J.K. (2012) Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów dziadków z wnukami, „Pedagogika Rodziny”, nr 2/3, s. 147-154.

Winiarski, M. (2015) Dialog i jego konteksty społeczno-edukacyjne, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” nr 2, s. 29-45.

Wiśniewska, E. (2017) Starsi i młodzi w dialogu międzypokoleniowym, „Społeczeństwo. Edukacja. Język”, tom 6, s. 27-47.

Wnioski i zalecenia. Dialog międzypokoleniowy – fikcja czy fakt?, (w:) Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, M. Rosochacka-Gmitrzak, A. Chabiera (red.), Warszawa, Zasada Równego Traktowania, PRAWO I PRAKTYKA, nr 10, s. 81-84, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnuk, W. (2013) O potrzebie kształtowania relacji międzypokoleniowych, (w:) Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, M. Rosochacka-Gmitrzak, A. Chabiera (red.), Warszawa, Zasada Równego Traktowania, PRAWO I PRAKTYKA, nr 10, s. 56-67, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.