Komunikacja pastoralna w parafii
pdf

Słowa kluczowe

duszpasterstwo
komunikacja pastoralna
proboszcz
rady parafialne
wspólnoty parafialne
Słowa kluczowe

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie na czym polega i przez co wyraża się komunikacja pastoralna w parafii. Poszukując odpowiedzi na tak postawiony problem, odwołano się do różnorodnych, bezpośrednich i pośrednich, relacji istniejących pomiędzy elementami systemu parafialnego, które ze względu na swoją złożoność i specyfikę mają szczególne znaczenie dla parafii jako całości. Należą do nich proboszcz jako własny pasterz parafii, prezbiterium parafialne (księża parafialni), rady parafialne (parafialna rada do spraw ekonomicznych i parafialna rada duszpasterska) oraz wspólnoty i małe grupy religijne.

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.249
pdf

Bibliografia

Bronikowski, M. (2007). Parafialna rada duszpasterska – wizja teologicznopastoralna, Warszawskie Studia Pastoralne, 6, 87-101.

Dudziak, J. (2001). Kanoniczna rola proboszcza. Realizacja podstawowych zadań kościelnych: nauczania, uświecania, rządzenia, Tarnów: Biblos.

Dyduch, J. (1985). Udział świeckich w kulcie liturgicznym w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 38, 16-28.

Jan Paweł II, (1983). Kodeks Prawa Kanonicznego (skrót: KPK).

Jan Paweł II, (1988). Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich

w Kościele i w świecie (skrót: ChL).

Jan Paweł II, (1992). Katechizm Kościoła Katolickiego (skrót: KKK).

Kamiński, R. (1983). Wspólnotowość życia prezbiterium parafialnego, (w:) B. Bejze (red.),

W Służbie Ludowi Bożemu, 678-688, Poznań-Warszawa: Pallottinum.

Kamiński, R. (1990). Parafia wspólnotą wspólnot, (w:) W. Turek, J. Mariański (red.), Kościół w służbie człowieka, 203-217, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Kamiński, R. (1997). Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin: Atla 2.

Kamiński, R. (2002). Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, (w:) R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. 2: Teologia pastoralna szczegółowa, 11-78, Lublin: Atla 2.

Kantor, R. (2012). Relacja proboszcza do wikariusza parafialnego, osób świeckich i rad parafialnych, (w:) R. Kantor, (red.), Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, 123-136, Tarnów: Biblos.

Kiereś, H. (2001). Dialogu filozofia, (w:) A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, 570-571, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Kongregacja do spraw Duchowieństwa, (1997). Dyrektorium ogólne o katechizacji (skrót: DOK).

Kongregacja do spraw Duchowieństwa, (2002). Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej.

Krawczyk, W. (1981). Proboszcz pasterzem wspólnoty parafialnej, Studia Płockie, 9, 223- 242.

Ochotny, P. (2017). Pasterski urząd proboszcza, Warszawskie Studia Pastoralne, 37, 117-135.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego (2002). (skrót: OWMR).

Piwowarski, W. (1983). Kościół ludowy wobec potrzeb i problemów duszpasterstwa,

(w:) W. Piwowarski (red.), Religijność ludowa. Ciągłość i zmiana, 333-367, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Pluta, W. (1985). Wspólnota parafialna i jej zespoły apostolskie, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 32, 93-98.

Skworc, W. (2001). Wskazania pastoralne dotyczą ce ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie diecezji tarnowskiej, Tarnów, 10 grudnia 2001, http://www.wdo.diecezja.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:wskazania-pastoralne-dotyczce-ruchow-i-stowarzysze-katolic-kich-dziaajcych-na-terenie-diecezji-tarnowskiej&catid=19:ruchy-i-stowarzyszenia-katolickie&Itemid=13 (pobrano: 13.04.2018).

Słowikowska, A. (2010). Kompetencje koordynacyjne proboszcza, Roczniki Nauk Prawnych,

, 191-212.

Sobór Watykański II, (1963). Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium (skrót: KL).

Sobór Watykański II, (1964). Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (skrót: KK).

Sobór Watykański II, (1965). Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (skrót: AA).

Sobór Watykański II, (1965). Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (skrót: DB).

Sobór Watykański II, (1965). Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis (skrót: DK).

Stypułkowska, B. (2014). Katecheza w parafii w świetle obowiązujących dokumentów kościelnych, Veritati et Caritati, 3, 211-245.

Szafrański, A.L. (1985). Eklezjalny charakter małych grup religijnych, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 32, 79-92.

Sztafrowski, E. (1985). Podręcznik prawa kanonicznego, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Wroceński, J. (2013). Rady parafialne, (w:) S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia

w prawie kanonicznym i w prawie polskim, 105-132, Lublin: TN KUL.

Zarembski, Z. (2004). Parafia podstawowym środowiskiem wychowawczym w wierze, Studia Włocławskie, 7, 139-154.

Żądło, A. (1999). Parafia w trzecim tysiącleciu, Kielce: Notus.

Żochowski, H. (1983). Parafia wobec przemian współczesnych, (w:) B. Bejze (red.), W służbie Ludowi Bożemu, 367-385, Poznań-Warszawa: Pallottinum.