Społeczeństwo i państwo polskie a dialog i komunikacja z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi
pdf

Słowa kluczowe

dialog kultur, edukacja międzykulturowa, kultura rodzima, malgaski uczeń, nauczanie w językach obcych
Słowa kluczowe

Abstrakt

Artykuł ukazuje problem komunikacji i dialogu państwa i społeczeństwa polskiego z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi. Zagadnienie zostało zaprezentowane na tle kulturowym, historycznym i prawnym. Treść artykułu została podzielona na następujące części: wstęp, pojęcie mniejszość narodowej i etnicznej, problem komunikacji, generalne rozważania o mniejszościach na tle historycznym, problem osobowości prawnej związków wyznaniowych i ekumenizm, szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych, mniejszości etniczne, ich charakterystyka, problem Kaszubów, podstawy prawne oraz podsumowanie. W pracy uwzględniono poglądy międzynarodowej i polskiej doktryny

 

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.250
pdf

Bibliografia

Baryluk, M., Wawrzak-Chodaczek, M. (2009). Wartość w komunikacji różnych grup społecznych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bryczkowska-Kirga, K. (2006). Sytuacja grup romskich w Polsce w kontekście kulturowo-edukacyjnym, Rocznik Andragogiczny, 99-108.

Centrum Badania Opinii Społecznej, (2005). Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Warszawa: CBOS. BS/84, 9-11.

Dziennik Ustaw z dnia 1 lutego 1995 roku, nr 22, poz. 209.

Dziennik Ustaw z dnia 17 maja 1989 roku, nr 29, poz. 155.

Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1966 r. Dz. U. z 1977 nr 38 poz. 167.

Dziennik Ustaw z dnia 29 lipca 1992 Traktat o Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw z dnia 6 stycznia 2005 roku, nr 17, poz. 141.

Encyklopedia PWN, (2011). Polska. Kościoły i związki wyznaniowe,

za: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Koscioly-i-zwiazki-wyznaniowe (pobrano: 20.02.2020).

Hanc, W. (2016). Polska Rada Ekumeniczna i jej znaczenie dla ekumenicznego dialogu, Łódzkie Studia Teologiczne, 25 (4), 13-28.

Kajtoch, W. (1999). Języki mniejszości narodowych w Polsce, Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Konstytucja RP, z dnia 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.

Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych, za: https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych (pobrano: 20.02.2020).

Labuda, G. (1987). O Kaszubach, o ich nazwie i ziemi zamieszkania, Pomerania, 5, 27-30.

Madejczyk, P. (1998). Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie

a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-89), Warszawa: ISP PAN.

Markowska, D. (1995). Komunikowanie międzykulturowe a wizerunek odmiennego, ”materiały

z 17 MSNS i MPN), Zielona Góra: Wyższa Szkoła Inżynierska.

Nikitorowicz, J. (2010). Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańsk: GWP.

Sobecki, M. (1997). Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych, Białystok: Trans Humana.

Sulimowicz, A. (2001). Język karaimski: Starania o jego zachowanie, Języki Obce w Szkole,

, 37-43.

Szmeja M. (2013). Czy zmiana identyfikacji? Ślązacy we współczesnym społeczeństwie polskim, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 39 (1), 185-186.

Wieniewski, M., Witkowska, M., Bilewicz, M. (2015). Uprzedzenia wobec Romów w Polsce, (w:) A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce, 65-87, Warszawa: Liberi Libri.

Zajączkowska, M.J. Komunikacja międzykulturowa w okręgu przygranicznym, www.repozytorium.uni.wroc.pl, za: http://mjz.com.pl/art/komunikacja%20miedzykulturowa%20w%20okregu%20%20przygranicznym.pdf. (pobrano 5.04.2020).

Żołędowski, C. (1992). Mniejszości narodowe w Polsce, Polityka Społeczna, 1, 8-10.